Mặt bằng Căn hộ 01

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    : 65,6 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 70,7 M²