Mặt bằng Căn hộ 04

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 68,7 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    : 74,1 M²