Mặt bằng Căn hộ 05

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    : 64,5 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 69,6 M²