Mặt bằng Căn hộ 10

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    : 45,3 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 49,4 M²