Mặt bằng Căn hộ 11

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 55,1 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG
    : 59,7 M²