Mặt bằng Căn hộ 12

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    : 84 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 89,5 M²