Mặt bằng Căn hộ 03

    DIỆN TÍCH THÔNG THỦY
    : 64,3 M²
    DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 69,3 M²