Tháng 11Tiến độ dự án được cập nhật vào ngày 05 hàng tháng