Tháng 12Tiến độ dự án được cập nhật vào ngày 05 hàng tháng